Osted Kirke / Stalden / Lejebetingelser for Stalden

Lejebetingelser for brug af Osted Sognegård - "Stalden"

Parkering og adgangsforhold:
 • Parkering skal ske på kirkens parkeringsplads overfor Præstegården, på modsatte side af Byvejen
 • Parkering er ikke tilladt på Præstegårdens gårdsplads eller ved hovedindgangen til Stalden
 • Af- og pålæsning skal ske via hovedindgangen til Stalden
 • Handicapkøretøjer må køre frem til hovedindgangen for af- og påstigning
 • Bagdøren ind mod præstegårdshaven må ikke benyttes/åbnes
 
Arrangementets afholdelse:
 • Arrangementet skal afholdes i god ro og orden og med respekt for kirken og dens virke
 • Høj musik og festdans må ikke forekomme
 • Arrangementet må ikke være til gene for de omkringboende, herunder præstegårdens beboere
 • Arrangementet skal afholdes, så det – med mindre andet er specielt aftalt – kan slutte senest kl. 22.00. Oprydning og rengøring kan foregå indtil 30 minutter efter dette tidsrum.
 • Arrangementet må normalt ikke strække sig ud over 8 timer

Service og Inventar: Service, glas og øvrigt inventar er til disposition for lejeren.
 • Enhver beskadigelse skal meddeles udlejer snarest muligt
 • Lejer er erstatningspligtig for evt. beskadigelser
 • Inventaret kan frit benyttes, men må ikke udlånes eller fjernes fra Stalden og skal stilles tilbage på den oprindelige plads efter brug.
 • Lokalets normale møblering består af 9 borde og 36 stole. Se opstillingsplanen på opslagstavlen i køkkenet

Rengøring og oprydning:
 • Efter end brug skal lokalerne altid efterlades i samme stand, som de blev modtaget
 • Det påhviler lejeren at sørge for at rydde af bordene og tørre disse af, vaske op i opvaskemaskine og sætte på plads.
  * Kort program = til glas, kopper og underkopper
  * Normalt program = til mere snavset/fedtet service
  * Tallerkner og andet skal skylles af for madrester, før det sættes i      opvaskemaskinen
 • Viskestykker, karklude og håndklæder lægges til vask i rengøringsrummet
 • Madrester og andet dagsrenovationsaffald kommes i affaldsposer, som lukkes og lægges i affaldscontaineren, som er placeret ved gavlen ud mod Byvejen.
 • Alt øvrigt affald som flasker, glas, pap, flamingo m.v. bortskaffes af lejer
 • Rengøring påhviler lejeren. Utilstrækkelig rengøring kan medføre efterregning
 
Rygning og lokalernes anvendelse:
 • Rygning må kun foregå udenfor ved hovedindgangen
 • Lokales anvendelse omfatter max 50 personer som bestemt af brandmyndighederne
 • Køkkenet er et anretter køkken. Der må laves kaffe/te (af medbragte bønner/blade) samt arrangeres brød/kage samt anrettes færdige måltider fra catering-firma
 • Der må ikke efterlades madvarer i køkken, køleskab eller andre steder.

Den nøgleansvarlige lejer er ansvarlig for lokalernes anvendelse og skal selv være til stede under hele arrangementet. Nøglen afleveres efter forudgående aftale med Hans Høyer på telefon 40 17 75 11.

Husudvalg:
Hans Høyer, tlf. 40 17 75 11
Gitte Lillelund Blomberg tlf. 21 70 32 13 (formand)